محورهای کنفرانس

شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری
 • شهرسازی وتوسعه پایدار
 • مدیریت شهری
 • برنامه ریزی شهری
 • طراحی شهری
 • مهندسی معماری و توسعه پایدار
 • مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
 • محیط زیست شهری
 • هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی
 • منظر شهری پایدار و هنرهای محیطی
 • معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
 • نگرش به معماری و شهرسازی عصر امروز
 • انرژی، معماری و شهرسازی پایدار
 • میراث طبیعی، گردشگری و توسعه پایدار
 • بافت ها و آثار تاريخي
 • ایده های نوین در زمینه شهرسازی
 • سایر موضوعات مرتبط با شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری