تاریخ های مهم

محل برگزاری کنفرانس: ایران- شیراز- پردیس بین الملل دانشگاه شیراز

برگزاری: 27 و 28 اردیبهشت 1399- تمدید شد : 25 و 26 تیر 1399

مهلت ارسال مقاله: 24 اردیبهشت 1399- تمدید شد: 20 تیر 1399

مهلت پرداخت هزینه: 2 روز پس از پذیرش اولیه