گروه های هدف و مخاطبان

- اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مهندسی عمران، معماری و برنامه ریزی، طراحی، مدیریت و توسعه شهری

- دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي و موسسات آموزش عالی

- كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امر حوزه های مرتبط با مهندسی عمران، معماری و برنامه ریزی، طراحی، مدیریت و توسعه شهری

- وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در حوزه مهندسی عمران، معماری و برنامه ریزی، طراحی، مدیریت و توسعه شهری

- انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه های مرتبط با مهندسی عمران، معماری و برنامه ریزی، طراحی، مدیریت و توسعه شهری

- كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در حوزه های مرتبط با مهندسی عمران، معماری و  شهرسازی

- تمامی مهندسین سازمان نظام مهندسی و شرکت های پیمانکار فعال در حوزه مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

- سازمان نظام مهندسی و شرکت های وابسته

- وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و...