اهداف برگزاری کنفرانس

این همایش در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي جهت ارتقاء سطح كيفي و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزشی گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي این حوزه ها به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد.

لذا از مهمترین اهداف این کنفرانس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • + بررسی چالش ها و راهکارهای رشته های تخصصی در حوزه مهندسی عمران، معماری و گرایش های شهرسازی
 • + ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، دانشجویان و مدیران سازمان های مرتبط و پیمانکاران و انبوه سازان
 • + بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری ها
 • + زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در حوزه مهندسی عمران، معماری و مدیریت، برنامه ریزی، طراحی و توسعه شهری
 • + برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو و ارائه تجربيات عملي
 • + ارتقاء سطح دانش عموم مردم جامعه در حوزه مدیریت و توسعه شهری و عمران و آبادی
 • + برقراري ارتباط بيشتر بين مراکز علمي و سازمان های اجرايي در جهت تحقق اهداف و پیشرفت در حوزه مهندسی عمران و توسعه و مدیریت شهری
 • + ترغيب بخش خصوصي به استفاده از پژوهش های علمی و فناوري هاي نوين و کارربدی نمودن آن ها در اجرائیات
 • + ایجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد و ارتباط موثر و قوی تر بین دانشگاه ها و شرکت های خصوصی
 • + توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در حوزه مهندسی عمران و توسعه و مدیریت شهری
 • + بررسی عمیق تر اندیشه ها و فناوری های نو و استفاده آنها در حوزه مهندسی عمران و توسعه و مدیریت شهری
 • + آشنايي دانشجويان، پژوهشگران و محققین با مباحث روز و جدیدترین تحقیقات انجام شده در حوزه مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
 • + آشنايي با مفاهيم جديد موضوعی و پیشبرد اهداف کنفرانس