انواع مقالات مورد پذیرش در کنفرانس

تاریخ درج: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

 انواع مقالات ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت: 

 

1) مقالات علمی-پژوهشی 

2) مقالات علمی-ترویجی (مروری)

3) مطالعات موردی 

4) مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی 

5) طرح های تحقیقاتی