هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری- پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
The 8th Annual International Conference on Urbanism, Urban Management and Development